Başlangıç / Tüzük

Tüzük

Tüzük

KARS ARDAHAN IĞDIR KALKINMA VAKFI RESMİ SENEDİ

Önce, yaratan, esirgeyen, yargılayan ve bağışlayan Yüce Tanrı’ya hamd olsun. Dua ve selam da Yüce Tanrı’nın sevgili kulu Hazreti Peygambere, O’nun sevdiklerine ve evlatları üzerine olsun.

“İyilik etmek ve fenalıktan sakınmak konusunda birbirinizle yardımlaşın” anlamındaki Tanrı buyruğu ile, “yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin ve hayır yollarına verip geride bıraktığından başkası senin malın değildir” anlamındaki Hazreti Peygamber’in hadisi ile büyük Atatürk’ün “insanları mes’ut edecek yegane vasıta, onlara birbirlerini sevdirerek karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını temine yarayan hareket ve enerjidir” sözlerini esas alarak Kars, Ardahan, Iğdır’a hizmet etmek ve gücümüz oranında, yüklendiğimiz boyun borcumuzu ödemek, yörenin kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak, eğitim ve sevgi dolu insancıl dayanışma örneklerini sunmak üzere özgülediğimiz maddi ve manevi mal varlığını her türlü yönü ile sonsuza dek gerçek ve yasal bir biçimde vakfettik.

Dünyanın sonuna kadar bu malvarlığı satılamaz, bağışlanamaz ve mirasçı olunamaz. Gelirleri ve ürünleri hak edenlere verilir, başkalarına ve koşullarına aykırı olarak verilemez, harcanamaz. Kim ki, bunlardan bir şeyi, zorunlu nedenle olmaksızın yaparsa, yasalarımızın cezaları ve toplumun tepkisi ile Yüce Tanrı’nın azabı onun üzerine olsun. Bunu işittikten sonra kim bozarsa, günahı bozanların üzerinedir.

Kurmuş olduğumuz bu Vakfı, yüce Milletimize, Yasama ve Yürütme Erklerine, Bağımsız Yargı Organlarına, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Vakıf Organlarına, tüm Kars, Ardahan ve Iğdırlılar ve yardımseverlere emanet ediyor, koruma, destekleme ve geliştirme çabalarının esirgenmemesini diliyoruz.

I. BÖLÜM

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Kuruluş 
MADDE 1

İstanbul 25. Noterliğinin 29 Haziran 1992 tarih ve 30139 yevmiye no.sunda kayıtlı düzenleme resmi senet doğrultusunda İstanbul Asliye 9. Hukuk Mahkemesinin 24.9.1992 tarih ve E.1992/288 K.1992/401 sayılı kararı ile tescil ederek yasalar ve izleyen maddelerdeki hükümler uyarınca yönetilmek ve kamuya yararlı hizmetler sunmak üzere Kars, Ardahan ve Iğdır Eğitim ve Kültür Vakfı adıyla oluşturulup bu resmi senet gereğince değiştirilen adıyla KARS ARDAHAN IĞDIR KALKINMA VAKFI  kurulmuştur.

İzleyen maddelerde KARS ARDAHAN IĞDIR KALKINMA VAKFI (VAKIF) kısa adı ile anılmıştır.

Merkez ve Şubeler

MADDE 2 

Vakfın ikametgahı İstanbul’dadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni ile yurt içinde şubeler açabilir.

Amaç ve Hizmet konuları

MADDE 3 

Vakfın amacı “Kars, Ardahan ve Iğdır’ın tarihsel gelişim sürecini değerlendirecek katkılarda bulunmak; doğal, kültürel ve sanatsal varlıklarının tanıtılması, onarılması ve korunmasını sağlamak, yörenin iktisadi kalkınması ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak; insanların eğitim sağlık, folklor, eğlenme gibi ve dinlenme konularında yararlanacakları girişimlerde b ulunmak; Kars, Ardahan ve Iğdırlıların sevgi dolu insancıl davranışlarını öngören çalışmalar yapmak” olup hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir.

3.1) Kars, Ardahan ve Iğdır’ın tarihsel doğal konumunu, yurt savunmasındaki gücünü, ekonomik gelişimini, kültür ve sanat yönünü, turistik değerleri ile gelecekteki önemli yerini, yayın, basın, bilimsel çalışmalar ve toplantılar ile anma ve kutlama günleri ile belirtmek, yeterli ve özendirici kamuoyu yaratmak

3.2) Kars, Ardahan ve Iğdır folklorunu, gelenek ve göreneklerini yaşatmak, öğretici ve geliştirici çalışmalar yapmak, uygulamalı öğretim kursları ve seminerler düzenlemek.

3.3) Kars, Ardahan ve Iğdırlıların eğitim, sağlık, spor, eğlenme ve dinlenme gereksinimlerini karşılayacak çalışmalar yapmak, özendirici girişimlerde bulunmak; lokaller, spor, eğlenme ve dinlenme tesisleri ile yurt, kreş, okul ve derslikleri kurmak, yoksul ve yetenekli öğrenciler için fonlar tesis edip burslar vermek.

3.4) Amaç ve hizmet konularına yönelik eğitim, araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak; Kars, Ardahan ve Iğdır için yapıkları çalışma ve başarıları temayüz edenlere armağanlar ve ödüller vermek, topluma mal olmuş Kars, Ardahan ve Iğdırlıların çabaları ile ürünlerini tanıtmak, örnek kişilerin yeni kuşaklarca   benimsenmesini özendirmek.

3.5) Kars, Ardahan ve Iğdır’ın iktisadi yönden kalkınmasına yönelik etüd; araştırma ve incelemeler ile projeler yapmak, yasal izinleri alınmak koşuluyla ulusal ve uluslar arası ekonomik ve sosyal kuruluşlarla işbirliği yapmak, yardımlarını sağlamak, yörenin her yönden kalkınmasına ilişkin girişimlerde bulunup Üniversite, işadamları ve sanayicilerin işbirliği ile katkılarını sağlamak.

3.6) İller ve belediyelerin gereksineceği tesis, makine, araç ve gereçlerle diğer malzemelerin sağlanmasında ve mevcutların onarımı ile bakımında bütçesinin elverdiği oranda yardımlarda bulunmak, tesisler kurmak.

3.7) Kamuoyunu aydınltmaya ve bilgilendirmeye yönelik eğitim, araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak; Kars, Ardahan ve Iğdır için yaptıkları çalışma ve başarılar ile temayüz edenlere armağanlar ve ödüller vermek. Topluma mal olmuş Kars, Ardahan ve Iğdırlıların çabaları ile ürünlerini tanıtmak, örnek kişilerin yeni kuşaklarca benimsenmesini özendirmek

3.8) Yüksek Öğretim ve eğitim Tesisleri kurmak.

3.9) Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, dergi, gazete, katalog ve kitap yayınlamak. Konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, sergi, şenlik, festival, ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

3.10)  Amaç ve hizmet konularına yönelik olmak, ayrıca gelir getirmek amacıyla iktisadi işletmeler, ortaklıklar, şirketler ve vakıflar kurmak; kurulmuş olanlara katılmak.

3.11)  Amaç ve hizmet konularının gerektirdiği diğer işlem ve çalışmaları yapmak.

Vakıf mal varlığı

MADDE 4 

Vakfın malvarlığı, kuruluşta vakfedilenlerin özgüledikleri

4.7)  50.000.000 Türk Lirası

4.8)  Bursa İli, İznik İlçesi, Bayındır Sokak. Ketenlik, kütük sayfa no: 1111, pafta 623-621-b ve 623-d-21-C, parsel, 1111’e kayıtlı 9100 m2 tarla.

Hukuksal İşlemler Yetkisi

MADDE 5 

Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini ve harcamaya almaya, Vakıf Malvarlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal yada gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya; vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak olan bağış ve vasiyet, satınalma ve diğer yollar ile malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa menkul değerleri almaya ve vakfın amacı gerektirdiğinde bunları değerlendirip satmaya; vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar ile işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amaçlarına harcayacağı gelirleri artırmak için paraya ya da malvarlığı ile giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek, gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan yada olacak gelirleri ile  kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye; Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim; tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeler yapmaya Türk Medeni Kanununun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı Kanunla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

II. BÖLÜM
YÖNETİM HÜKÜMLERİ

Vakıf Organları:

MADDE 6

Vakıf organları aşağıda gösterilmiştir.

6.1) Yönetmenler Meclisi

6.2)  Vakıf Başkanı

6.3) Yönetim kurulu

6.4) Denetçiler

Yönetmenler:

MADDE 7

Vakfın Yönetmenleri aşağıda gösterilmiştir. 

7.1) Vakıf resmi senedinde adları yazılı gerçek ve tüzel kişiler.

7.2) Vakfın tescilinden sonra en az Vakfedenler kadar eşdeğer mali değeri özgüleyecek gerçek ve tüzel kişiler.

7.3)  Etkin hizmet ve çabaları ile Vakfın amaç ve hizmet konularında sürekli ve yararlı çalışmalar yapabilecek gerçek kişiler.

Tüzel  kişi Yönetmenler yetkili organlarının atayacakları Temsilci Aracılığı ile Vakıfta temsil edilirler.

Yönetmenler Meclisi:

MADDE 8

Yönetmenler Meclisi Vakfın Yetkili karar organı olup oluşumu ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

8.1) Yönetmenler Meclisi, Vakıf Başkanının çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda her yıl Şubat ayında olağan olarak toplanır. Gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.

8.2) Yönetmenler Meclisi toplantıları, Şeref Üyeleri arasından seçilen bir başkan ve toplantıya katılanlar arasından seçilen bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan Meclis Divanı’nca yönetilir.

8.3) Yönetmenler Meclisinin toplantı yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğu ve karar yetersayısı ise toplantıya katılan yönetmenlerin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamazsa aynı gün ve bir saat sonra ikinci toplantı yapılır ve katılan yönetmenlerle çalışmalara başlanılır.

8.4) A) Yönetmenlerin ölmeleri, işgöremez duruma gelmeleri, ayrılmaları, Yönetmenler Meclisi toplantılarına katılmamaları yada benzer nedenlerle vakıfla  bağlantılarının kalmaması üzerine Yönetim Kurulunun önerisi ve Yönetmenler Meclisinin kararı ile Vakıfla İlişkileri kesilir.

B) Yönetim Kurulunun Önerisi ve Yönetmenler Meclisi kararıyla, Kurucu üyelere eski Başkanlara ve Yönetim kurulunda başarılı görev yapmış olanlar ile Vakfa maddi veya manevi önemli katkıda bulunmuş olanlara şeref üyeliği verilir. Ayrıca Kars, Ardahan, Iğdır doğumlu başarılı bürokrat ve işadamlarına ve bu illerimizde başarılı görev yapmış olan kamu görevlilerine de bu unvan verilebilir.

Aşağıdaki isimler Yönetim Kurulunun önerisi ve Yönetmenler Meclisinin oybirliği ile gündeme alma oylamasından sonra yine oybirliği ile kabulü ile Şeref Üyeliğine kabulüne karar verildi.

ŞEREF ÜYELERİ

-Kurban Özuğurlu

-Esfender Korkmaz

-Resul Yıldız

-Yücel Erdem

-Mehmet Aytemiz

-Dursun Akdemir

-Ensar Öğüt

-İsmail Aytemiz

-Nevzat Turhan

-Naif Alibeyoğlu

Yönetmenler Meclisinin Görev ve Yetkileri

MADDE 9

Yönetmenler Meclisinin Görev ve Yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

9.1) Yasaların öngördüğü hükümler ile Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda gereken kararları almak,

9.2) Şubat ayı olağan toplantısında bir yıl evvelki bütçe, plasman planı, çalışma dönemi hizmet programı sonuçlarını irdelemek ve Yönetim Kurulu çalışma raporu ile Denetçilerin denetim raporunu görüşmek, bilanço ve gelir-gider çizelgelerini inceleyip onaylamak; Yönetim Kurulu üyelerini aklamak. Üç yılda bir görevler sona eren vakıf başkanı Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile asıl ve yedek denetçileri seçmek.

9.3) Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Vakfa katılacak aday Yönetmenler ve Onursal Yönetmenler ile Vakıfla ilişkileri kesilecek Yönetmenler hakkında karar almak.

9.4) Vakıf senedinin değiştirilmesine ilişkin Yönetim kurulu önerisini görüşmek ve onaylamak.

9.5) Yönetim Kurulunca hazırlanmış “Konseyler Yönetmeliği” ve Komiteler Yönetmeliği”ni onaylamak

9.6)  Dilek ve öneriler ile diğer konularda gereken kararları almak.

Vakıf Başkanı

MADDE 10

Vakıf Başkanı, Yönetim Kurulu ve Yönetmenler Meclisi Başkanı olarak vakfın temsilcisi ve yetkili yöneticisi olup Yönetmenler Meclisi toplantısında gizli oyla (3) yıllık süre için seçilir. Vakıf Başkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda Başkan yardımcısı bu görevi sürdürür ve en geç üç ay içinde yapılacak Yönetmenler Meclisi toplantısında yeni Vakıf Başkanı seçilir.

Vakıf Başkanının Görev ve Yetkileri

MADDE 11

Vakıf Başkanının görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

11.1) Vakfı, Yönetmenler Meclisini ve Yönetim Kurulunu temsil etmek,

11.2) Yönetmenler Meclisi ve Yönetim Kurulu gündemini hazırlayıp toplantıya çağırmak, çalışmaları yönetmek ve kararlarını uygulamak,

11.3) Vakıf geçici yönetim ve hizmet komitelerinin başkan ve üyelerini atamak.

11.4) Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik kazandırmak,

11.5) Vakfın malvarlığını, amaç ve hizmet konularının değerliliğini korumak harcama ve ödeneklerin yasalar ile Vakıf resmi senedi hükümlerine uygunluğunu denetlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 12

Yönetim Kurulu Vakfın yetkili yönetim ve uygulama alanı olup, oluşumu ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

12.1)  Yönetim Kurulu Yönetmenler Meclisinde gizli oyla (3) yıllık süre için seçilen Vakıf Başkanı ile (10) asıl (6) yedek üyeden oluşur. Olanak bulduğunda Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin en az yarısının Kurucu ve Vakfedenler arasından seçilmesi zorunludur.

12.2) Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Kurucu Vakfeden üyeler arasından iki başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman ile diğer üyeler arasından amaç ve hizmet konularına ilişkin koordinatörler seçerek görev bölümü yapar.

12.3) Yönetim Kurulu (2) ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı yeter sayısı (6) ve karar yeter sayısı ise katılan üyelerin salt çoğunluğudur.

12.4) Yönetim Kurulu Üyelerinin ölmeleri, iş göremez duruma gelmeleri, ayrılmaları, özürsüz olarak 3 toplantıya üst üste katılmamaları ya da özürlü olsalar bile çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları halinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrılmış sayılırlar ve yerlerine bir hafta içinde yedek üyeler çağırırlar. Çağrılan üyeler, ayrılan asıl üyelerin görev süresini tamamlarlar.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 13

Yönetim Kurulunun görev yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

13.1) Vakıf bütçesi, plasman planı ile çalışma dönemi hizmet programına ilişkin Vakıf Başkanı Önerisini onaylamak ve yürürlüğe sokmak; bilanço, gelir-gider çizelgeleri ve çalışma dönemi çalışma raporuna ilişkin Vakıf Başkanı önerisini onaylamak ve Yönetmenler Meclisinin onayına sunmak,

13.2)  Vakıf resmi senedine öngörülen değişiklikleri görüşüp karar bağlamak ve Yönetmenler Meclisinin onayına sunmak,

13.3) Şubelerin açılmasına, iktisadi işletmeler, ortaklılar ve şirketlerin kurulmasına karar vermek,

13.4) Vakfın sürekli yönetim ve hizmet komitelerinin başkan ve üyelerini seçmek; bu konuda öneri ve dileklerini karara bağlamak,

13.5) Vakıf personelini atamak ve gereğinde görevden almak,

13.6) Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin uygulama yönetmeliklerini görüşüp onaylamak

13.7) Yasalar ile Vakıf resmi senedinde öngörülen işleri yapmak.

Denetçiler

MADDE 14

Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine bağlı olup ayrıca her türlü denetime de açıktır. Bununla birlikte mali konularda görevli ve yetkili olmak üzere, Yönetmenler arasından ya da dışardan, Yönetmenler Meclisince (3) yıllık süre için açık oyla seçilen (3) asıl ve (3) yedek Denetçi Vakıfiçi denetimi sağlar.

En kıdemli denetçinin başkanlığ9ındaki çalışmalar, Vakfın defter kayıtları ile belgeleri üzerinde yapılır. Herhangi bir nedenle ayrılan deneçinin yerine sıradaki yedek denetçi bir hafta içinde çağrılır.

Denetçilerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

14.1) Üç aylık incelemeleri sonucu tesbit edecekleri konu ve önerileri bir raporla Yönetim kuruluna bildirmek,

14.2) Çalışma dönemi sonunda bilanço ve gelir-gider çizelgeleri üzerinde yapacakları genel değerlendirmeye ilişki konu ve önerilerini bir raporla Yönetmenler Meclisine sunmak,

14.3) Yıllık bütçe ve plasman planı hakkındaki görüş ve önerilerini bir raporlar Yönetmenler Meclisine sunmak.

Konseyler ve Komiteler

MADDE 15

Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak, ve Yönetmenler Kurulu ile Yönetim kuruluna öneri ve dileklerde bulunmak, planlama ve gereğinde uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak üzere Yönetim kurulu kararı ile gerçek kişiler arasından seçilen üyelerinden konseyler ve komiteler oluşturulabilir.

Konseylerin ve komitelerin çalışma konu ve yöntemleri ile oluşum biçimleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak ve Yönetmenler Meclisince onaylanacak “Konseyler Yönetmeliği” ve “Komiteler Yönetmeliği”nde belirtilir.

Vakıf Yürütme Birimi:

MADDE 16

Vakıf Yürütme Birimi, Vakıf Başkanının gözetim ve denetiminde Vakıf organlarının kararlarını uygulamak; iktisadi işletmeler, tesisler ve birimlerin Vakfa ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek, amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilmesini gerektiren işleri yapmakla görevlidir. Yetkili yönetici ve uzman danışmanları ile yeterli sayıda personelden oluşacak Yürütme Birimi görevlileri hakkında Yönetim Kurulunca kabul edilecek “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği” uygulanır.

Vakıf Yönetmenlerinin Mali Konumu:

MADDE 17

Vakıf Yönetmenlerine, gerek konumları, gerekse Vakıf organlarında aldıkları görev nedeniyle herhangi bir adla ücret ödenemez. Ancak, Vakıf organlarındaki görevleri nedeniyle Vakfa ilişkin olarak yapacakları giderler, belgeleri karşılığı kendilerine ödenir.

III. BÖLÜM – MALİ HÜKÜMLER

Vakıf Bütçesi:

MADDE 18

Vakfın çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Vakfın bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir-gider çizelgeleri ile plasman olanından oluşur.

Yıllık bütçe yönetmeliğinde, öngörülen gelirler ile ayrılan ödenekleri, harcama yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belge düzeni, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde yapılacak aktarma yetkileri gibi konular yer alır.

Vakfın Gelirleri:

MADDE 19

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

19.1)  Amaç ve hizmet konularına uygun en az %80’i 903 sayılı kanunun 4. maddesi gereğince genel, özel ve katma bütçeli daireler içinde yer alan hizmetleri öngören bağışlar.

19.2) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücret ve yararlanma payları,

19.3) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul kıymetlerinden elde edilecek kira, prim, temettü, komisyon, faiz, gelir payı ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları,

19.4) Vakfın sahibi bulunduğu yada ortak olduğu iktisadi işletme, şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler,

19.5) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak, koşullu yada koşulsuz bağışlar ile ölüme bağlı yada bağlı  olmayan vasiyetler,

19.6)     Geziler, gösteriler, şenlikler, festivaler, yarışmalar ve her türlü toplantılardan sağlanacak gelirler,

19.7)     Diğer gelirler.

Vergi Bağışıklığına İlişkin Uygulamalar:

MADDE 20

Vakfın vergi bağışıklığına ilişkin uygulamalar aşağıda gösterilmiştir.

20.1) Vakıf yönetimi, çalışma dönemi için elde ettiği brüt gelirlerin %20’sini yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayrımı ve Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup kalan %80’in ise Vakıf amaç ve hizmet konularına tahsisi zorunludur.

20.2) Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü yada bir bölümü Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir.

20.3) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği ödenekleri çalışma dönemi içinde harcaması zorunludur. Ancak bu ödeneklerin tümü yada bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre fonda tutulabilir.

20.4) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödenekler, yedek akçe yada Vakfın malvarlığını artıracak yatırımlar için kullanılabilir.

20.5) Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmet ve tesislerinden en az %10 kapasite, yoksul ve yetenekli kimselere ayrılır.

20.6) Vakıf bilanço esasına göre gerekli defterleri tutar ve yıllık bütçeleri ile değişiklikleri uygulamadan önce Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın onayına sunulur. Onaylanan bütçe aynen uygulanır.

20.7) Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.

Yedek Akçe:

MADDE 21

Vakfın bir çalışma dönemi sonunda elde edilen gelirlerinden yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın %5’i oranında yedek akçe ayrılır.

Vakfın yıllık gelirleri, yönetim giderleri ile Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin zararlarını karşılayamayacak durumda olursa Yönetim Kurulu  kararı ile harcama yedek akçe hesabından yapılır.

Yedek akçe karşılıkları hesaben değil, aktifte en iyi biçimde nemalanacak menkul kıymetler karşılığında tutulur.

Vakfın kuruluşundan başlamak üzere 10. yılda, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında oluşan yedek akçenin yeterli olup olmadığı görüşülür. Yedek akçe yeterli görülürse yedek akçe ayrılması durdurulur. Yeterli olmadığı kanısına varılırsa aynı biçimde yedek akçe ayrılmasına devam edilir ve izleyen her (5) yılda bu konu Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür.

IV. BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER

Vakfın Onursal Yönetmeliği:

MADDE 22

Vakfın amaç ve hizmet konularında önemli maddi ve manevi katkıları bulunan gerçek ve tüzel kişilere, Yönetim Kurulunun önerisi ve Yönetmenler Meclisinin kararı ile “Vakıf Onursal Yönetmeni” sıfatı verilebilir.

Vakfın Onursal Yönetmenleri, Yönetmenler Meclisi yada Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek zamanlarda ve toplantılarda görüş ve önerileri alınmak üzere çağrılırlar.

Vakfın Onursal Yönetmenlerinin durumu her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilerek gereken kararın alınması için konu Yönetmenler Meclisinin onayına sunulur.

Vakfın İktisadi İşletmeleri

MADDE 23

Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Vakıf İktisadi işletmeleri kurulabilir. 
Vakfın Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Vakıf İktisadi işletmesi statüsünde Vakfın tesciline ilişkin bilgiler, vakfın amaç ve hizmet konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, vergi bağışıklığı konusu, işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır.

Vakfın iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girerler.

Vakıf Resmi Senedinde Değişiklik:

MADDE 24

Vakıf Resmi senedinde yer alan amaç ve hizmet konularının nitelik ve kapsamlarının, Vakfedenlerin belirttikleri iradeye açıktan açığa uymayacak derecede değişmesi durumunda yada Vakıf mallarının korunması yada amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için Vakfın yönetim biçiminin değiştirilmesine kesin gereksinme duyduğunda Vakıf Yönetmenler Meclis Kararı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşü ve Vakfın tesciline karar veren asliye hukuk mahkemesinin onayı ile Vakıf resmi senedinde değişiklik yapılabilir.

Vakfın Dağıtılması

MADDE 25

Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır yada Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Yönetmenler Meclisinde Vakfın dağıtılmasına karar verilebilir.

Vakıf Yönetim kurulu, Vakfın tescilinin yapıldığı asliye hukuk mahkemesine başvurarak dağılmanın tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü görüşü de alınmak suretiyle işlemler başlar. Dağılma işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Vakfın dağıtılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra dağılma bilançosu gereğince çıkacak malvarlığı Kars, Ardahan ve Iğdır Belediyelerine eşit olarak dağıtılır.

Hüküm Eksikliği:

MADDE 26

Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu 903 sayılı Kanun ve Vakıflar Hakkındaki Tüzük hükümleri uygulanır.

Yönetmelikler:

MADDE 27

Vakıf resmi senedinin  uygulanması, aşağıda gösterilen yönetmelikler ile ileride gerekecek yönetmelikler uyarınca yapılır.

27.1) Amaç ve Hizmetleri Sıralama Yönetmeliği

27.2) Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

27.3) Personel Özlük Hakları Yönetmeliği

Yürürlük:

MADDE 28

Vakıf resmi senedi, yetkili asliye hukuk mahkemesinin tescile ilişkin kararı ile birlikte noterlikçe onaylandığı tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

Vakfedenler:

MADDE 29

Vakfı oluşturan vakfedenlerin ad, soyad, konut ve uyrukları aşağıda gösterilmiştir.

29.1) İsmail AYTEMİZ (T.C)

Caddebostan, Cemil Topuzlu Cad. Ragıp Paşa Korusu 114/38 Kadıköy/İstanbul

29.2)  İskender BOZDEMİR (T.C)

Ataköy 2. Kısım K.45. D.15 İstanbul

29.3) Ali BÜYÜKKAYALI (T.C)

Büyükpostane Cad. 43/45 Sirkeci / İstanbul

29.4) Yücel ERDEM (T.C)

Caddebostan, Cemil Topuzlu Cad. Ragıp Paşa Korusu 114/38 Kadıköy / İstanbul

29.5)  Orhan GÜVEN (T.C)

Bostancı Kasadar Sokak Yalı Apt. 1/12 Kadıköy/İstanbul

29.6) Esfender KORKMAZ

Atıfbey Sok. No:1 Küçükçamlıca / Üsküdar

29.7) Ensar ÖĞÜT (TC)

23 Nisan Cad. Sıtkıbey İş Hanı No:1 K.2 Kartal / İstanbul

29.8) Sümmani ÖĞÜT (T.C)

23 Nisan Cad. Sıtkıbey İş Hanı No:1 K.2 Kartal / İstanbul

V. BÖLÜM – GEÇİCİ HÜKÜMLER

Kurucu Vakıf Başkanı:

GEÇİCİ MADDE 1

Vakfın  kuruluşunda Yönetmenler Meclisinin ilk olağan toplantısına kadar görev yapmak üzere Kurucu Vakıf Başkanı aşağıda gösterilmiştir.

1.1)  Prof. Dr. Esfender Korkmaz

Kurucu Yönetim Kurulu:

GEÇİCİ MADDE 2

Vakfın kuruluşunda, Yönetenler Meclisinin ilk olağan toplantısına kadar görev yapmak üzere Kurucu Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

2.1) İsmail Aytemiz

2.2) İskender Bozdemir

2.3) Ali Büyükkayalı

2.4) Yücel Erdem

2.5) Orhan Güven

2.6) Ensar Öğüt

Kurucu Denetçiler:

GEÇİCİ MADDE 3

Vakfın kuruluşunda, Yönetmenler Meclisinin ilk olağan toplantısına kadar görev yapmak üzere Kurucu Denetçiler aşağıda gösterilmiştir.

3.1) Dr. Arslan Dağar

3.2) Sümmani Öğüt

Tescil İşlemleri Yetkisi:

GEÇİCİ MADDE 4

Bu vakıf resmi senedinin değişikliğinin yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde tescil işlemleri ve gerekecek Resmi Senet değişiklikleri için Avukat Suat Ballar yetkili vekil olarak atanmıştır.

Vakfedenler olarak bu vakıf resmi senedinde öngörülen yirmi dokuz madde ve dört geçici madde içeriğinde kurduğumuz “Kars, Ardahan, Iğdır Eğitim ve Kültür Vakfının” oluşmasında resmi senedi hazırlayan Acukat Suat Ballar’a; düzenleme onar işlemlerini yapan Noterlik ile tescil kararını veren yetkili asliye hukuk mahkemesinin emek ve çabaları geçen görevlilerine; Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ileride görev alacak, yaşatacak ve destekleyecek hayırseverlere şükranlarımızı sunarız.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

1,3,9 VE 15. MADDELERİN DEĞİŞİKLİĞİ 26.12.1993 TARİHİNDE YAPILAN Olağan Yönetmenler Meclisi Toplantısında kabul edilmiş, İstanbul Beşiktaş 9. Noterliğinin 25.02.1994 gün ve 6758 NO’lu yöğmiye maddesiyle imza altına alınan düzeltme Beyannamesi, TC İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.03.1994 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.